Ymwadiad

Mae pob sefydliad yn gyfrifol am reoli eu mynediad ac rydym yn eich annog i ddefnyddio a manteisio ar Findagroup. Gobeithiwn ei fod yn brofiad cadarnhaol. Rydym hefyd yn annog unrhyw un sy’n dod o hyd i rywbeth nad ydyn nhw’n hapus gydag ef i’w adrodd i ni - gallai hyn fod yn fanylion anghywir neu gynnwys anaddas. Byddwn yn delio fel mater o frys ag unrhyw gynnwys amhriodol neu dramgwyddus sy’n dod i’n sylw.

Mae Findagroup yn cael ei ddarparu i ddibenion gwybodaeth i’r cyhoedd ac yn cael ei gynnal gan y sefydliadau/grwpiau unigol. Mae unrhyw un sy’n dibynnu ar y wybodaeth yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain. Mae mynd i’r safle a’i defnyddio yn golygu’ch bod yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn a fydd yn dod i rym o ddyddiad eich defnydd cyntaf. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwynion neu bryderon.

Darparu Gwybodaeth

Mae Findagroup yn darparu gwybodaeth sydd wedi ei gyflenwi gan drydydd parti, er enghraifft, y sefydliadau cymunedol eu hunain. Nid yw gweinyddwyr y safle yn gosod unrhyw gyflwyniadau na gwarantau ynghylch cywirdeb y wybodaeth sy’n cael ei darparu yn y cyfarwyddiadur. Ni all Interlink na Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful dderbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb o gwbl dros unrhyw golled neu ddifrod sy’n cael eu dioddef gan unrhyw ddefnyddiwr o ganlyniad i’w defnydd o’r wybodaeth sy’n cael ei gynnwys ar y wefan hon neu unrhyw nwyddau neu wasanaethau sy’n cael eu prynu gan unrhyw ddefnyddiwr gan unrhyw sefydliad sy’n cael ei ddangos neu ei restru ar y wefan hon. Nid yw gwybodaeth sy’n cael ei dal am sefydliad yn golygu cymeradwyaeth o’r sefydliad hwnnw na’i wasanaethau. Nid yw dolen i wefan allanol yn golygu cymeradwyaeth o’r wefan honno, ac nid ydym ni’n gyfrifol nac yn atebol yn unrhyw ffordd am gynnwys neu ddibynadwyedd gwefannau allanol.

Gwirio Cefndir

Nid ydym wedi cynnal unrhyw wiriadau cefndir nac, er enghraifft, gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn erbyn y darparwyr sy’n cael eu rhestru. Byddwn yn cynghori defnyddwyr i gynnal eu gwiriadau a’u dilysu eu hunain cyn ymgysylltu â gwasanaethau unrhyw un o’r darparwyr sy’n cael eu rhestru. Mae’n ofynnol i ddarparwyr gofal plant sy’n edrych ar ôl plant tair oed neu iau am fwy na dwy awr y dydd fod wedi eu cofrestru ac yn dal trwydded yswiriant ddilys. Cyn ymgymryd â gwasanaethau unrhyw ddarparwr gofal plant, argymhellwn yn gryf eich bod yn gofyn am gael gweld eu tystysgrifau cofrestru ac yswiriant. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni neu’ch awdurdod lleol, er enghraifft eich Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu.

Firysau, Anargaeledd ac Awdurdodaeth

Argymhellwn eich bod yn rhedeg rhaglen wrth-feirws ar bob defnydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i’ch data ar eich cyfrifiadur a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd yn deillio o’r wefan hon. Fyddwn ni ddim yn atebol os bydd ein safle heb fod ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod a chadwn yr hawl i dynnu’n ôl neu ddiwygio’r gwasanaeth a ddarparwn ar y safle heb rybudd. Mae pob mater cyfreithiol sy’n codi o’r defnydd neu’n perthyn iddo yn cael eu rheoli a’u penderfynu gan gyfreithiau Cymru. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn atebol i awdurdodaeth gyfyngol llysoedd Cymru.