Polisi Preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut ydyn ni’n defnyddio a gwarchod unrhyw wybodaeth y byddwch chi’n ei roi i ni pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod eich preifatrwydd yn cael ei warchod. Pe byddem yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth arbennig a allai ei gwneud hi’n bosib i rywun wybod pwy ydych wrth ddefnyddio’r wefan, gallwn eich sicrhau mai dim ond yn unol â'r Datganiad Preifatrwydd hwn y caiff ei ddefnyddio.

O bryd i’w gilydd gallwn newid y polisi hwn trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod chi’n hapus gydag unrhyw newidiadau

Beth ydyn ni’n ei gasglu

Gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw
  • Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost, ffôn a chyfeiriad

Beth ydyn ni’n ei wneud gyda’r wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu

Rydyn ni angen y wybodaeth yma am y rhesymau canlynol:-

  • Gwella’n cynnyrch a gwasanaethau
  • Ymateb yn iawn i’ch ymholiadau
  • Darparu’r eitemau rydych chi’n gofyn amdanyn nhw
  • Cadw cofnodion mewnol
  • O bryd i’w gilydd fe allwn ni hefyd ddefnyddio’ch gwybodaeth i gysylltu â chi i ddibenion ymchwil marchnad. Fe allen ni gysylltu â chi trwy e-bost neu ffôn a defnyddio’r wybodaeth i addasu’r wefan ar gyfer eich diddordebau chi.

Diogelwch

Rydyn ni’n ymrwymo i sicrhau fod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu heb ganiatâd rydym wedi gosod dulliau ffisegol, electronig a dulliau rheoli yn eu lle i ddiogelu’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ar-lein.

Dolenni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith y byddwch chi wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein safle dylech nodi nad oes gyda ni unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, allwn ni ddim bod yn gyfrifol am warchodaeth a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch chi’n ei ddarparu wrth ymweld â safleoedd o’r fath, gan nad yw safleoedd felly’n cael eu llywodraethu gan y Datganiad Preifatrwydd hwn. Dylech gymryd gofal ac edrych ar y Datganiad Preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli’ch gwybodaeth bersonol

Fyddwn ni ddim yn gwerthu, dosbarthu na lesio’ch gwybodaeth bersonol i drydydd parti os na fyddwn wedi cael eich caniatâd neu fod gorfodaeth arnom i wneud hynny dan y gyfraith. Fe allwn ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch ynglŷn â thrydydd parti y credwn y byddai o ddiddordeb i chi os byddwch chi’n dweud wrthym eich bod yn dymuno i hyn ddigwydd. Gallwch ofyn am fanylion ynglŷn â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi fach i’w thalu. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch ysgrifennwch atom os gwelwch yn dda.

Os ydych chi’n credu fod unrhyw wybodaeth yr ydym ni’n ei gadw amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn ysgrifennwch atom cyn gynted ag y gallwch, yn y cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro ar unwaith unrhyw wybodaeth y gwelir ei fod yn anghywir.